Laisvos darbo vietos

 

 edited intro flioksai

Laisvų darbo vietų - 1

Informacija paskelbta 2018-08-14

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla, įmonės kodas 190452045, adresas: Vasario 16-osios g. 7, 68299 Marijampolė, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui ( 1 et.) pareigoms užimti (ilgalaikiam pavadavimui, 2 m. laikotarpiui).

Darbo pobūdis: direktoriaus pavaduotojas ugdymui pareigos: stebėti, vertinti ir kontroliuoti kuruojamų mokomųjų dalykų (pradinių klasių, chemijos, žmogaus saugos ir matematikos) programų vykdymą ir bei pailgintos darbo dienos grupės veiklą, skatinti mokytojus tobulinti kvalifikaciją, atestuotis, dalykiškai bendrauti, rengti dokumentus kuruojamų dalykų mokytojų atestacijai, rengti vykdomų veiklos sričių direktoriaus įsakymų projektus, teikti pagalbą mokytojams, prižiūrėti, kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai, užtikrinti darbo drausmės laikymąsi, rengti vykdomų veiklos sričių ataskaitas Marijampolės savivaldybės administracijai, Marijampolės savivaldybės administracijos Šveitimo, kultūros ir sporto skyriui ir kitoms institucijoms, teikti direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo procesą, atsiskaityti už pareigų atlikimą, atsakyti už mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimą, registravimą ir apskaitą, atsakyti už asmenų ir Pedagogų registro tvarkymą, organizuoti tėvų pedagoginį švietimą, atsakyti už mokinių sveikatos priežiūros organizavimą mokykloje, atsakyti už mokinių mokymo namuose organizavimą, sudaryti pamokų bei mokytojų budėjimo mokykloje tvarkaraščius, organizuoti sergančių mokytojų pavadavimą, rengti pradinių klasių ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus, kontroliuoti bibliotekos ir skaityklos darbą, organizuoti profesinio informavimo ir konsultavimo veiklą, vykdyti kitus direktoriaus nurodymus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai: pavaduotojas ugdymui turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo: sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei mokyklos veiklą, žinoti lietuvių kalbos kultūros reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu, žinoti raštvedybos taisykles, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe, gebėti dirbti bendradarbiaujant su mokytojais, kitais mokyklos darbuotojais, mokiniais ir jų tėvais, mokėti rengti projektus, palaikyti demokratinius santykius, grįstus savitarpio pagarba ir pagalba mokyklos bendruomenės narių, laikytis pedagoginės etikos normų, išmanyti metodikos ir pedagogines naujoves, būti pareigingam, darbščiam, ryžtingam, sugebėti bendrauti, turėti psichologinių, vadybinių žinių, žinoti bendrojo lavinimo mokyklos veiklą reglamentuojančius norminius tesės aktus.

Privalumai: panašaus darbo patirtis; geri raštvedybos įgūdžiai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
  2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
  3. Gyvenimo aprašymą.

5. Savo privalumų sąrašą (laisva forma nurodytos dalykinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai pretenduojamoje srityje).

6. Pretendentai savo nuožiūra gali pateikti darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei rekomendacijas.

7. Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai priimami: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val., (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30 val.); adresu Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla (raštinė), Vasario 16-osios g. 7, 68299 Marijampolė.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.

Informacija teikiama: +370 65082180

Pretendento anketos forma: PARSISIŲSTI DOKUMENTĄ