Ugdymas

 

narcizai 2021

Ugdymas

 

Mokykla teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir įgyvendina neformaliojo ugdymo programas:

 • pradinio ugdymo programą;
 • pagrindinio ugdymo programą.

Mokykla organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių, ugdymą bendrose klasėse pagal:

specialiąją programą;

 • individualizuotą pradinio ugdymo programą;
 • individualizuotą pagrindinio ugdymo programą.
 • Esant poreikiui, atsižvelgus į finansines galimybes mokykla įgyvendina priešmokyklinio ugdymo programą.

Mokykla vykdo ir neformaliojo ugdymo programas:

 • meninio skaitymo;
 • literatų;
 • kraštotyros;
 • ekonomikos;
 • ekologijos;
 • dailės;
 • sporto;
 • technologijų;
 • chorinio dainavimo;
 • choreografijos;
 • socialinių emocinio ugdymo;
 • etnokultūros;
 • profesinio informavimo;
 • dramos;
 • skautų.

 

Formaliojo ugdymo programų mokyklos ugdymo plano teikiamos pasirinkimo galimybės:
1-4 klasės – nuo 2 klasės vykdomas užsienio (anglų) kalbos mokymas.
1-4 klasių mokiniai akademinius, meninius, sportinius gebėjimus ugdytis turi galimybę šiuose saviraiškos ir sporto būreliuose:

 • chorinio dainavimo;
 • choreografijos;
 • socialinio emocinio ugdymo;
 • sporto;
 • dramos;

1-4 klasių mokiniai aktyviai dalyvauja skautų, „Valančiukų“ organizacijų veikloje.
5-10 klasės – nuo 5 klasės įgyvendinamas pagilintas anglų kalbos mokymas.
9-10 klasėse įgyvendinamas pagilintas dailės ir technologijų mokymas.
5-8 klasėse mokiniai turi galimybę mokytis šiuos pasirenkamuosius dalykus:

 • etnokultūrą (5 kl.);
 • sveiką gyvenseną (7-8 kl.).

9-10 klasės mokiniams siūlomi šie pasirenkamųjų dalykų moduliai: matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, informacinių technologijų, istorijos.
5-10 klasių mokiniai meninius ir sportinius bei akademinius sugebėjimus turi galimybę ugdytis pagal šias neformalaus ugdymo programas:

 • literatų, meninio skaitymo, chorinio dainavimo;
 • choreografijos, dailės, sporto, ekologijos, kraštotyros.